Rejestracja on-line

  Imię i nazwisko

  Stopień/tytuł

  Instytucja/Firma razem z adresem

  Adres email

  Statut:
  Członek PTG (z opłaconymi składkami)EmerytStudent/DoktorantInny
   

  Dane do faktury:

  Nazwa instytucji

  Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość)

  NIP

   

  Adres do wysyłki faktury (jeśli inny niż adres instytucji)

  Będę uczestniczyć w:

  Spotkaniu towarzyskim (środa, 17.06, koszt 100 zł)

   

  Wycieczce przedkongresowej:

   

  Wycieczce pokongresowej:


   

  Uwagi

   

  Proszę przeczytać Klauzulę informacyjną IV Polskiego Kongresu Geologicznego.
  Oświadczem, iż zapoznałam/em się i akceptuję Klauzulę informacyjną konferencji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia IV Polskiego Kongresu Geologicznego. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

  Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz oświadczam, że został wypełniony wobec mnie obowiązek informacyjny.

  Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki konferencji zawarte w komunikacie konferencyjnym.

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (w tym fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na potrzeby IV Polskiego Kongresu Geologicznego. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.