Rejestracja on-line

Imię i nazwisko

Stopień/tytuł

Instytucja/Firma razem z adresem

Adres email

Statut:
Członek PTG (z opłaconymi składkami)EmerytStudent/DoktorantInny
 

Dane do faktury:

Nazwa instytucji

Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość)

NIP

 

Adres do wysyłki faktury (jeśli inny niż adres instytucji)

Będę uczestniczyć w:

Spotkaniu towarzyskim (środa, 17.06, koszt 100 zł)

 

Wycieczce przedkongresowej:

 

Wycieczce pokongresowej:


 

Uwagi

 

Proszę przeczytać Klauzulę informacyjną IV Polskiego Kongresu Geologicznego.
Oświadczem, iż zapoznałam/em się i akceptuję Klauzulę informacyjną konferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia IV Polskiego Kongresu Geologicznego. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz oświadczam, że został wypełniony wobec mnie obowiązek informacyjny.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki konferencji zawarte w komunikacie konferencyjnym.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (w tym fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na potrzeby IV Polskiego Kongresu Geologicznego. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.