Sesje tematyczne

[su_accordion][su_spoiler title=”S1. Mineralogia, petrologia i geochemia” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Sesja obejmować będzie zagadnienia z szeroko pojętego zakresu mineralogii, petrologii i geochemii, zarówno w aspekcie naukowym jak i praktycznym. Zachęcamy również do przedstawiania i omawiania nowych technik i metod badawczych, a także możliwości wykorzystania wyników badań mineralogicznych i petrologicznych w innych dyscyplinach.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Andrzej Muszyński [/su_spoiler][su_spoiler title=”S2. Paleontologia i stratygrafia” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji pt. „Paleontologia i stratygrafia” poświęconej Jubileuszowi 85-lecia i wieloletniemu dorobkowi naukowemu profesora Jerzego Fedorowskiego.

W sesji planujemy referaty z szeroko rozumianej tematyki paleontologicznej, paleoekologicznej oraz związane z nowoczesnymi metodami związanymi z datowaniami skał. Zapraszamy do prezentowania nowych osiągnięć paleontologii tradycyjnie wykorzystywanej do datowań stratygraficznych i rekonstrukcji historii świata organicznego. Zachęcamy także do przedstawiania nowoczesnych metod badawczych wykorzystujących kopalne organizmy do analiz paleośrodowiskowych i paleogeografii zarówno w odniesieniu do środowisk morskich jak i lądowych fanerozoiku.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Błażej Berkowski, prof. UAM [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S3. Tektonika” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Sesja obejmować będzie szeroki wachlarz zagadnień z zakresu geologii strukturalnej i tektoniki. Zapraszamy do prezentacji wyników badań dotyczących charakterystyki zjawisk tektonicznych zarówno w skałach osadowych, jak i krystalicznych oraz odnoszących się do różnowiekowych procesów, od najstarszych aż po niedawne lub współczesne (neotektoniczne). Mile widziane są wyniki lokalnych, szczegółowych badań służących odtworzeniu charakteru i historii procesów tektonicznych na badanym obszarze, ale też przekrojowe, syntetyczne interpretacje, w tym odnoszące się do budowy geologicznej Polski. Liczymy na prezentację zagadnień dotyczących różnych stref tektonicznych zlokalizowanych na terytorium naszego kraju (alpidów, waryscydów, kratonu wschodnioeuropejskiego itd.), ale także poza jego granicami. W zakres sesji wchodzą również tematy ujmujące procesy tektoniczne w sposób teoretyczny, a także wiążące tektonikę z zagadnieniami praktycznymi: m. in. zagrożeniami geologicznymi oraz występowaniem, poszukiwaniem i eksploatacją surowców mineralnych. Zachęcamy do prezentacji najnowszych metod służących szeroko pojmowanym badaniom tektonicznym oraz przykładów ich wykorzystywania. W ramach niniejszej sesji jest także miejsce na przedstawienie wyników badań geofizycznych, zwłaszcza prowadzonych w odniesieniu do tektoniki oraz geologii regionalnej.

Osoby odpowiedzialne za sesję: prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz i dr Wojciech Stawikowski [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S4. Sedymentologia” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Sesja obejmować będzie zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej sedymentologii: od charakterystyki ilościowej współczesnych procesów sedymentacyjnych po ich zapis w sukcesjach kopalnych, interpretację genezy osadów współczesnych i kopalnych oraz rekonstrukcje architektury systemów depozycyjnych. Zachęcamy również do prezentowania nowych technik badawczych stosowanych w sedymentologii oraz wykorzystania wyników badań sedymentologicznych w innych dyscyplinach.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Joanna Rotnicka, prof. UAM[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S5. Geologia czwartorzędu” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]W ramach działu Geologia Czwartorzędu planuje się kilka sesji tematycznych obejmujących problemy dotyczące stratygrafii i geochronologii geologii czwartorzędu, zapisu zmian klimatu w czwartorzędzie a także procesów i osadów fluwialnych. Ponadto, w ramach szerokiego zagadnienia obejmującego procesy, osady i formy glacigeniczne proponujemy m.in. prezentacje odnoszące się do zapisów zdarzeń katastrofalnych w tym powodzi lodowcowych, rozwoju deformacji w osadach nieskonsolidowanych, depozycji w jeziorach proglacjalnych, mikrosedymentologii i mikromorfologii osadów glacigenicznych oraz formowania gleb.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży, prof. UAM[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S6. Geologia złożowa i górnictwo” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Sesja złożowa poświęcona jest szerokiemu spektrum zagadnień związanych z kopalinami i surowcami. W szczególności obejmuje charakterystykę geologiczną, geochemiczną i środowiskową złóż, które będą omawiane w osobnych blokach: surowców energetycznych, metalicznych, skalnych i chemicznych. Ponadto podejmuje zagadnienia związane z jakością i przeróbką kopalin a także – istotne dla bezpieczeństwa surowcowego kraju – problemy dokumentowania złóż, zarówno w złożach rozpoznanych, jak i perspektywicznych. W ramach sesji podejmowana będzie także tematyka związana z ochroną złóż, wobec istniejących przepisów prawnych. Jako rozszerzenie i uzupełnienie tematu podejmuje także zagadnienia zawiązane z historią górnictwa i rozwojem geologii złożowej.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewicz, prof. UAM[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S7. Geologia stosowana” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Zagadnienia geologii inżynierskiej i hydrogeologii w szczególny sposób wiążą nauki o Ziemi z codziennymi wyzwaniami naszej cywilizacji. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne jest współcześnie nieunikniona, a podstawowym zadaniem wydaje się bezpieczne i zrównoważone korzystanie z jego zasobów. W tym aspekcie za główne wyzwanie hydrogeologii i geologii inżynierskiej można uznać dostarczanie społeczeństwu wiarygodnej informacji o stanie środowiska a także umiejętne prognozowane jego zmian, zarówno w wyniku działania procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Szczególnie istotne zagadnienia, na których skupi się nasza sesja, to:

  • jakość i wiarygodność informacji geologiczno-inżynierskiej w kontekście jej wykorzystania przez dziedziny pokrewne;
  • wielodyscyplinarne podejście do prognozowania geologiczno-inżynierskiego;
  • ochrona wód podziemnych zarówno w skali regionalnej (m.in. zagadnienia ochrony głównych zbiorników wód podziemnych), jak i lokalnej (ochrona ujęć wód podziemnych);
  • problem tzw. nowo pojawiających się substancji (ang. emerging contaminants), a wśród nich problemy związane z pojawianiem się pestycydów i pozostałości farmaceutyków
    w wodach.

Sugerowana tematyka nie wyczerpuje szerokiego spektrum problemów z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, dlatego mile widziane będą również wystąpienia wykraczające poza przedstawiony zakres.

Osoby odpowiedzialne za sesję: dr hab. Krzysztof Dragon, prof. UAM oraz dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S8. Geologia morza” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Ponad 70% powierzchni globu pokrywają morza i oceany. Nie dziwi zatem, że coraz większy nacisk kładziony jest na poznanie dna morskiego, działających tam procesów, potencjalnych surowców mineralnych, zapisu historii zmian systemu Ziemi, jak i potencjalnych zagrożeń. Polscy badacze są zaangażowani nie tylko w badania Bałtyku ale i innych mórz i głębin oceanicznych. Badania te wyróżniają się często stosowaniem specyficznych technik badawczych. Celem sesji jest przybliżenie aktualnych trendów badań geologii morza.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S9. Geologia planetarna” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Geologia planetarna lub astrogeologia  jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową zainicjowaną badaniami w roku 1960 przez Eugene Shoemaker’a – amerykańskiego geologa i astronoma. Geologia planetarna narodziła się jeszcze przed programem Apollo i wtedy stosowano ją głównie do badań Księżyca. Obecnie w kręgu jej zainteresowań znajdują się planety, asteroidy, komety i inne obiekty pozaziemskie. Bada się budowę wewnętrzną planet, procesy wulkaniczne, powstawanie kraterów, erozję, morfologię, transport i zjawiska sejsmiczne. Głównymi narzędziami, którymi posługują się astrogeolodzy są metody geofizyczne m.in. uzyskane z teledetekcji dane spektrofotometryczne i radarowe oraz bezpośrednie próbki skał z misji sond kosmicznych. Na Kongresie będzie możliwość zaprezentowania szerokiego spektrum tematów z geologii planetarnej.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Andrzej Muszyński[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S10. Geozagrożenia” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Każdego roku w wyniku katastrof naturalnych giną tysiące osób a straty materialne sięgają wielu miliardów złotych. Wiele z tych katastrof powodują procesy geologiczne np.: osuwiska, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów czy tsunami. Procesów tych nie da się powstrzymać ale wiedza o ich przyczynach, przebiegu i skutkach może pomóc uratować ludzkie życie i zredukować wielkość potencjalnych zniszczeń. Ostatnie dekady przyniosły znaczący wzrost zainteresowania tą bardzo istotną ze społecznego punktu widzenia tematyką. Celem sesji jest przedstawienie aktualnych trendów w badaniach geozagrożeń, najczęściej napotykanych problemów, w tym problemów na styku nauki i jej praktycznego aplikowania dla redukcji zagrożeń.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S11. Kartografia geologiczna i GIS” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]W ramach tej sesji referatowej pragniemy Państwa zaprosić do wspólnej dyskusji nad aktualnym stanem rozpoznania struktur geologicznych w Polsce o różnym zasięgu i skali, w kontekście obserwowanych trendów w rozwoju technologii geoinformatycznych. Mamy nadzieję że proponowana sesja referatowa będzie doskonałą okazją do wymiany idei i doświadczeń w stosowaniu systemów geoinformacyjnych w różnych dyscyplinach nauk geologicznych, wskazując jednocześnie na potencjał aplikacyjny omawianych opracowań kartograficznych w zakresie badań podstawowych jak i stosowanych.

Osoba odpowiedzialna za sesję: dr Wojciech Włodarski[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S12. Archeometria, geoarcheologia i archeologia środowiskowa” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Sesja naukowa: „Archeometria, geoarcheologia i archeologia środowiskowa” swą tematyką obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne badające powiązania między archeologią i różnymi dziedzinami nauk o Ziemi, w tym na przykład: geologia, geografia, geomorfologia, pedologia, klimatologia, palinologia, oceanografia, geochemia, geochronologia i geofizyka. W tematykę sesji doskonale wpisują się badania kontekstu geologicznego na obszarach dawnej działalności człowieka, a także prace wykorzystujące techniki analityczne do lepszego zrozumienia składu i pochodzenia kultury materialnej, takie jak na przykład ceramika, metale, surowce skalne, zaprawy, tynki i cementy. Takie badania składu i pochodzenia powinny być mocno osadzone w ich kontekście geologicznym, na przykład poprzez systematyczną analizę potencjalnych materiałów źródłowych.

Zachęcamy także do prezentowania tematyki pokazującej badania metodologiczne jak i eksperymentalne koncentrujące się na zrozumieniu stanowisk archeologicznych, ich kontekście środowiskowym, a zwłaszcza procesach formowania terenu oraz na tym, w jaki sposób analiza osadów, budowy geologicznej może poprawić nasze rozumienie ludzkiej działalności w środowiskach czwartorzędowych.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Janusz Skoczylas[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”S13. Historia geologii” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Historia geologii – w dobie ciągłego dążenia do osiągania sukcesów we wszystkich dziedzinach nauki, zapomina się czasem o dotychczasowych dokonaniach. Dotyczy to także nauk geologicznych. Celem sesji jest przypomnienie dróg i bezdroży formowania się różnych hipotez i poglądów w naukach geologicznych, a także podkreślenie ważnych historycznie postaci polskiej myśli naukowej i dydaktycznej w różnych ośrodkach geologicznych. Mile widziane będą także wystąpienia na temat kształtowania się organizacyjnego oraz historycznych przeobrażeń polskiej nauki, służby geologicznej, szeroko rozumianej dydaktyki i popularyzacji wiedzy geologicznej. Przedmiotem dyskusji członków tej sesji będzie również powstanie monografii o dziejach nauk geologicznych na ziemiach polskich.

Osoba odpowiedzialna za sesję: prof. dr hab. Janusz Skoczylas [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Inna” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] [/su_spoiler]
[/su_accordion]