Wycieczki terenowe

Przedkongresowe wycieczki terenowe

[su_accordion]

[su_spoiler title=”A1. Rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko” (półdniowa, 15.06.2020, godz. 12.00 – 17.00)” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Muszyński, mgr Monika Szokaluk, prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński

Rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko” jest miejscem niezwykłym pod względem przyrody ożywionej i nieożywionej. W trakcie wycieczki po rezerwacie zaprezentowane zostaną jego najważniejsze walory geologiczne związane z holoceńskim impaktem meteorytu żelaznego. Na bazie wyników najnowszych badań, pokazane zostaną kratery uderzeniowe i omówiona będzie budowa geologiczna podłoża oraz przebieg procesu impaktu meteorytu. Z kolei w Pracowni Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM będzie można obejrzeć meteoryty znalezione i wydobyte w rezerwacie, w tym dwa o wadze 160 i 261 kg.

Koszt: 80 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport i obiad.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”A2. Geologiczne atrakcje turystyki miejskiej (półdniowa, 15.06.2020, godz. 12.00 – 17.00)” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Skoczylas, prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, dr Małgorzata Szczepaniak, Henryk Walendowski, dr Paweł Wolniewicz

W Poznaniu obecność kamienia we wczesnośredniowiecznym budownictwie ma szczególne znaczenie, wynikające m.in. z faktu, że mamy tutaj zachowane materialne, głównie skalne, ślady początków państwa polskiego. Początki państwa pierwszych Piastów, wprowadzenie chrześcijaństwa to także powstanie w Wielkopolsce kamiennej architektury. Zwiedzając najpierw podziemia katedry poznańskiej, tumby Mieszka i i Bolesława Chrobrego oraz tzw. misę chrzcielną i pierwsze mury obiektów sakralnych możemy zaznajomić się z początkami państwa polskiego. z kolei kamienny wystrój katedry poznańskiej, a także rezerwat archeologiczny „Genius Loci” pozwala poznać średniowieczny kamienny Poznań. Analiza wystroju kamiennego rynku w Poznaniu, a także kilku obiektów pruskiego budownictwa rezydencjonalnego (Zamek Cesarski, Gmach Komisji Kolonizacyjnej, Akademii Królewskiej) może stanowić przykład wykorzystania ustaleń nauk z pogranicza geologii, historii sztuki, archeologii, architektury, historii i kamieniarstwa w poznaniu kamiennego wystroju architektonicznego Poznania.

Min. liczba uczestników: 15

Koszt: 60 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, bilety wstępów do odwiedzanych obiektów i obiad.

Wszelkie pytania dotyczące wycieczki prosimy kierować do dr Małgorzaty Szczepaniak (kasprzak@amu.edu.pl)[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”A4. Od Staszica do wielkopolskiej prowincji naftowej (1-dniowa, 15.06.2020r.)” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Karnkowski, mgr Krzysztof Jankowski, mgr Zbigniew Mikołajewski, prof. dr hab. Janusz Skoczylas

Celem wycieczki jest prezentacja dorobku polskich geologów w rejonie Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem badań i poszukiwań naftowych. Wielkopolska to region, gdzie jest największe nasycenie pracami sejsmicznymi i wiertniczymi (głębokie wiercenia) w Polsce. W programie zaplanowana jest wizyta w Muzeum Stanisława Staszica w Pile, jego mieście rodzinnym, oraz zwiedzanie kopalni gazu i głębokiego wiercenia. W czasie wykładów okolicznościowych zastanie zaprezentowany rozwój badań geologicznych w Wielkopolsce od czasów Staszica do współczesnych prac poszukiwawczych. Te prace i odkrycia wielu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego umożliwiły wyróżnienie wielkopolskiej prowincji naftowej. Zapraszamy do udziału w wycieczce nie tylko geologów, ale również nauczycieli, uczniów i studentów zainteresowanych proponowanymi zagadnieniami geologicznymi.

Koszt: 100 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport i obiad.[/su_spoiler]

[/su_accordion]

A3. Problematyka zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na przykładzie Poznania ODWOŁANA

 

Pokongresowe wycieczki terenowe

B1. Geologiczne prace nad poznaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z początków państwa polskiego ODWOŁANA

[su_accordion]

[su_spoiler title=”B2. Kłodawskie złoże soli (1-dniowa, 19.06.2020) – Rejestracja zamknięta!” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Prowadzący: dr Joanna Jaworska, dr Stanisław Burliga

Lista uczestników tej wycieczki jest już zamknięta.

Kopalnia soli w Kłodawie jest wyjątkowym obiektem. To jedyna czynna kopalnia soli
w Polsce, gdzie sól jest eksploatowana pod ziemią metodą tradycyjną („na sucho”), zaś samo złoże ma formę diapiru. W ramach wycieczki zostaną poruszone kwestie zmienności litologicznej utworów ewaporatowych tworzących złoże. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tektonice złoża, która jest skomplikowana. Tu, kilkaset metrów pod ziemią, można obserwować i śledzić na odcinku kilku-, kilkudziesięciu metrów fałdy, uskoki i inne struktury, które towarzyszą wysadom. Ta „podróż do wnętrza ziemi” pozwoli częściowo zrozumieć złożoność problematyki, jaką jest tektonika solna. Dodatkowo w czasie wycieczki zostaną podniesione kwestie odnoszące się do zapotrzebowania i produkcji surowca – soli kamiennej, a także zagadnienia dotyczące problemów i możliwości eksploatacji oraz wykorzystania złoża w najbliższej przyszłości.

Min. liczba uczestników: 15

Koszt: 150 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport i obiad.

Wszelkie pytania dotyczące wycieczki prosimy kierować do dr Joanny Jaworskiej (veronika@amu.edu.pl)[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”B3. LGOM – budowa złoża, problematyka eksploatacji (2-dniowa, 18.06.2020, godz.15.00 – 19.06.2020, ok. godz. 21.00) – Rejestracja zamknięta!” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Prowadzący: dr Robert Jagodziński (UAM); mgr inż. Adam Wrzosek, mgr Dariusz Litwin, mgr Michał Sidełko (O/ZG Rudna KGHM Polska Miedź S.A.)

Lista uczestników tej wycieczki jest już zamknięta.

Wycieczka będzie kontynuacją tematyki sesji plenarnej pt. Perspektywy udostępnienia nowych rejonów wydobywczych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w aspekcie pojawiających się zagrożeń gazowych i zjawisk gazogeodynamicznych, współorganizowanej z KGHM Polska Miedź S.A. W ramach wyjazdu do wybranego O/ZG KGHM Polska Miedź S.A. planuje się wizytę w podziemnej kopalni gdzie zostanie przedstawiona wiedza związana ze specyfikacją i sposobem prowadzenia eksploatacji, budowy geologicznej złoża oraz rozpoznania zagrożeń gazowych i zjawisk gazogeodynamicznych na przykładzie wybranych rejonów kopalni. Uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z wierceniami otworów kierunkowych kierowanych silnikiem wgłębnym oraz metodami (wariantami) rozpoznania zagrożenia gazowego. W czasie pobytu w kopalni planuje się wizytę na stanowisku wiertniczym w trakcie wykonywania robót wiertniczych oraz przegląd rdzeni. Na zakończenie wycieczki przewidziana jest wizyta w Zakładzie Wzbogacania Rudy.

Min. liczba uczestników: 10 (max. 18 osób)

Koszt: 390 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport, nocleg i wyżywienie.

Wszelkie pytania dotyczące wycieczki prosimy kierować do dr Roberta Jagodzińskiego (jagodus@amu.edu.pl)[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”B4. Frapujące zdarzenia przeszłe i fascynujące procesy współczesne w środowisku barierowo-lagunowym Niziny Gardnieńsko-Łebskiej na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (3-dniowa, 18.06.2020, godz.15.00 – 20.06.2020, ok. godz. 19.00)” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Prowadzący: prof. UAM dr hab. Joanna Rotnicka-Dłużewska, prof. dr hab. Krzysztof R. Borówka,
dr Jolanta Czerniawska, dr hab. Maciej Dłużewski, dr Piotr Gierszewski, dr Joanna Kozakiewicz, prof. dr hab. Karol Rotnicki, dr hab. Monika Rzodkiewicz, dr Wojciech Włodarski, prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk, dr Anna Zmarz

Rozwój strefy brzegowej mórz bezpływowych uwarunkowany jest dynamiką procesów oddziałujących zarówno w strefie przybrzeża jak i w strefie plaży oraz na jej zapleczu. Podczas sesji terenowej zaprezentowane zostaną wyniki wieloletnich badań prowadzonych w obrębie Niziny Gardnieńsko-Łebskiej na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, dotyczących dawnych i współczesnych procesów morfogenetycznych, w tym: 1) morfologii strefy przybrzeża, uwarunkowań wpływających na zmiany linii brzegowej i tempo degradacji klifów, 2) czynników wpływających na natężenie transportu eolicznego, 3) krótko i średnioterminowego bilansu osadów w strefie plaży i wydm przednich, 4) dawnego i współczesnego rozwoju wydm barchanoidalnych, 5) holoceńskich ingresji i regresje Morza Bałtyckiego, 6) środowisk sedymentacyjnych i biogeochemii współczesnych jezior przybrzeżnych w aspekcie produkcji gazów cieplarnianych.

Przedstawione zostaną również nowe metody i techniki pomiarowe stosowane w badaniach polskiej strefy brzegowej na obszarze SPN, m.in. pomiary rzeźby terenu na podstawie zdjęć wykonanych podczas lotów BVLOS z bezzałogowego samolotu (UAV), detekcji transportu eolicznego za pomocą pomiarów elektromagnetycznych z zakresu ELF oraz badań paleośrodowiskowych jezior przybrzeżnych.

Min. liczba uczestników: 15

Koszt: 480 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport, noclegi i wyżywienie.

Wszelkie pytania dotyczące wycieczki prosimy kierować do dr hab. Joanny Rotnickiej, prof. UAM (joanrot@amu.edu.pl)[/su_spoiler]

[/su_accordion]

B5. Konińskie odkrywki węgla brunatnego – historia, użytkowanie i wyzwania ODWOŁANA